01Nov/16

ราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อัตลักษณ์ : บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยสร้างคนพัฒนาท้องถิ่น ปรัชญา : สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น